Käyttöehdot (vanha)

Yrityksen tiedot

Walther Olof Labs
Y-tunnus: 2855107-4
Sörnäisten rantatie 10 A 29
00530 Helsinki
www.waltherolof.fi

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Walther Olof Labsin (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkaalleen eri tuotenimillä toimittamiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin (jäljempänä Palvelu). Nämä ehdot astuvat voimaan 11.7.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten kaikki Walther Olof Labsin ja Ceiccan aiemmat sopimusehdot, jotka koskevat edellä mainittuja Palveluita.

Kulloinkin voimassa oleva versio sopimusehdoista on luettavissa Palveluntarjoajan web-sivuilla. Palveluntarjoaja voi toimittaa sopimusehdot asiakkaalle myös muilla tavoin, esimerkiksi sähköpostin välityksellä.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas rekisteröityy Palveluun. Rekisteröityminen tapahtuu Palvelussa, mutta myös vaihtoehtoisia tapoja voidaan käyttää, jos asiasta sovitaan etukäteen tai Palveluntarjoaja on tiedottanut asiasta etukäteen.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. Palvelun irtisanomista ja sopimuksen purkamista koskevat ehdot löytyvät kohdasta 3.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai Palvelu kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai Palvelun sisältöä ilman asiakkaan hyväksyntää. Tällöin Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu päättymään välittömästi 14 päivän kuluessa siitä, kun muutoksista on tiedotettu Palveluntarjoajan toimesta, jos palvelu muuttuu merkittävästi.

3. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku

Kaikki sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes sopimus irtisanotaan ohjeiden mukaisesti. Sopimus voidaan irtisanoa koska tahansa uuden laskun eräpäivään asti, jolloin sopimus päättyy automaattisesti maksetun kauden loppuun. Laskutus tapahtuu asiakkaan valitseman laskutuskauden mukaisesti esimerkiksi kerran vuodessa tai kuukausittain. Osalla palveluista voi olla eripituinen irtisanomisaika, joka käy ilmi erikseen palvelun tiedoissa ilmoitettuna.

Irtisanominen on tehtävä Palveluntarjoajan osoittamaa reittiä (esimerkiksi hallintapaneelin kautta) viimeistään Palvelun seuraavan laskutuskauden ensimmäisen laskun eräpäivään mennessä, ellei tuotteen ehdoissa erikseen muuta ilmoiteta. Eräpäivällä tarkoitetaan uuden laskun eräpäivää, jolloin lasku pitää viimeistään maksaa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli sovittuja Palveluja ei voida ylläpitää ja/tai toimittaa. Tämä ei kuitenkaan koske satunnaisia katkoja, jotka aiheutuvat kolmannesta osapuolesta, internet-verkosta, palvelinkoneiden ylläpitotöistä tai laiteviasta, joka saadaan korjattua olosuhteet huomioiden kohtuullisessa ajassa.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden Palvelun irtisanomiseen ja/tai toimituksen keskeyttämiseen ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai Palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset tai muu force majeure -tilanne). Tällöin Palveluntarjoaja voi jättää hyvittämättä asiakkaalta perittyjä maksuja, esimerkiksi käyttämättä jääneen ajan palvelumaksuja.

Mikäli Palveluntarjoaja keskeyttää Palvelun toimittamisen asiakkaasta johtuvasta syystä, on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen Palvelun uudelleenavausmaksu asiakkaalta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus keskeyttää kaikkien Asiakkaan asiakastunnukseen liitettyjen palveluiden toimittaminen tilanteessa, jossa Palveluiden sulkeminen on tarpeen asiakkaasta johtuvista syistä. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu välittömästi, kun Asiakkaan saatavat ovat erääntyneet.

Pääsääntöisesti sopimuksen hinta ei muutu sopimuskauden aikana, vaan muutos astuu voimaan aina uuden laskutuskauden alkaessa. Tähän poikkeuksen kuitenkin muodostavat jälleenmyymämme palvelut kuten erilaiset lisenssit, toimistopalvelut sekä muut vastaavat palvelut. Mikäli palveluntuottajamme muuttaa hintoja, siirrämme muutokset suoraan hintoihimme myös kesken sopimuskauden. Hintasuojan saa ainoastaan pitkällä laskutuskaudella, jos palvelu on laskutettu esimerkiksi vuodeksi eteenpäin. Tällöin ei hintaa voida muuttaa jo maksettuna aikana. Mikäli hintoja muutetaan kesken sopimuskauden enemmän kuin palveluntuottajamme muuttaa hintoja, asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu kesken sopimuskauden.

4. Palvelun toimittaminen

Palveluntarjoaja toimittaa Palvelun tilauksen maksamisen jälkeen, ellei toisin ole sovittu. Palveluun liittyvien osa-alueiden toimitus voi viivästyä Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

Asiakas hyväksyy nimenomaisesti sen, että Palvelun toimittaminen alkaa välittömästi tilauksen maksamisesta, eikä asiakkaalla ole kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 14 §:n mukaista muutoin kuluttajalle kuuluvaa peruutusoikeutta, vaikka kuluttajansuojalaki muutoin soveltuisi Palvelun toimittamiseen.

5. Palvelun sisältö ja tuottaminen

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen Palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Kaikki Palvelun sisältämä lähdekoodi ja muu aineisto on Palveluntarjoajan omaisuutta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan muutoksesta mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Palvelun sisältö määräytyy palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan. Palveluun voi sisältyä muokkauskiintiöitä. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä kiintiön ylittävistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan palveluun lisäämä ja siellä säilyttämä materiaali ei saa loukata ketään eikä se saa olla Suomen lain tai hyvän maun vastaista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalin, mikäli materiaalin katsotaan rikkovan näitä ehtoja. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään materiaalista, johon asiakas pääsee Palvelun kautta käsiksi. Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan tietoturvasta ja esimerkiksi siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot ovat ajan tasalla. Esimerkiksi tietoturvan laiminlyönnistä tai vanhoista ohjelmistoversioista johtuvissa ongelmissa asiakas on vastuussa kaikista selvittely-, korjaus- ja muista kuluista ja korvauksista Palveluntarjoajalle sekä mahdollisille kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan palveluun lisäämistä tiedostoista, tiedoista, ohjelmista, lisensseistä tai muista asioista. Asiakas antaa kuitenkin Palveluntarjoajalle rajoittamattoman käyttöoikeuden Palveluun lisäämiin tiedostoihin, tietoihin, ohjelmiin, lisensseihin ja muihin asioihin. Mikäli asiakas on käyttänyt esimerkiksi jonkin kaupallisen ohjelmiston lisenssiä virheellisesti, on vastuu täysin Asiakkaalla, ei Palveluntarjoajalla. Palveluntarjoajalla ei oletuksena ole pääsyä Asiakkaan palveluun, ellei muuta ole sovittu tai kyseessä ei ole ylläpidetty palvelu. Selvyyden vuoksi asiakas tiedostaa, että myös ylläpitotapauksissa kaikki vastuut esimerkiksi rikkomuksista ovat Asiakkaalla.

Asiakas vastaa täysin Palvelun ja sivustonsa kautta toisille käyttäjille, Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta materiaalista. Myös mahdolliset haittaohjelmat ja niiden selvitystyö kuuluvat asiakkaan vastuulle. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen tai loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä tai ole hyvän maun tai hyvien tapojen vastaista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalin, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakas tallentaa Palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan. Asiakkaan on korvattava Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus- ja/tai muut kulut.

Asiakas vapauttaa Palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet ja toiminta mahdollisesti aiheuttavat. Asiakas on velvollinen pitämään Palveluntarjoajan sekä sen työntekijät vahingottomana kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet ja toiminta mahdollisesti aiheuttavat ja korvaamaan kaikki vahingot ja kulut (ml. Mahdolliset korvausvastuut kolmansille), jotka Palveluntarjoajalle tai sen työntekijälle koituu asiakkaan toimesta tai laiminlyönnistä johtuen.

Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimien ja Palvelujen laiton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturva-aukkojen etsintä ja väärinkäyttö ovat ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisten korvausten perimiseen asiakkaalta. Asiakas ei saa käyttää palvelua hyvien tapojen tai lain vastaiseen suoramarkkinointiin. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset turvakopiot palvelussa säilyttämästä aineistostaan, sekä muusta Palveluun tallennetusta materiaalista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä Palvelussa. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa varmuuskopioiden toimimattomuudesta.

Mikäli asiakkaan palvelun tai palvelinresurssien käyttö poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa Palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tämä sovitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä tai palvelinresursseja tällaisissa tapauksissa.

Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai Palvelua huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava tapauskohtaisesti etukäteen Palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta ilman ennakkoilmoitusta. Tällaisessa tapauksessa Palveluntarjoaja sitoutuu kuitenkin ilmoittamaan estosta asiakkaalle mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Asiakas ei saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön ilman Palveluntarjoajalta kirjallisesti saatua, tapauskohtaista suostumusta. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tehdyistä toimista kuten omista toimistaan ja on velvollinen korvaamaan tunnuksien väärinkäytöksistä aiheutuneet kustannukset, kuten tutkinta- ja korjauskulut. Asiakas on velvollinen lukemaan Palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittavat tiedotteet ja ilmoitukset sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet ja ilmoitukset voidaan julkaista Palveluntarjoajan verkkosivuilla tai toimittaa asiakkaalle muulla tavalla, esimerkiksi sähköpostin välityksellä.

6. Palvelun virheet ja niiden havaitseminen, virheiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama haittaa Palvelun käyttöä olennaisesti. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan ja reklamoimaan siitä kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä virheen havaittuaan. Muussa tapauksessa asiakas menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Palveluntarjoaja valvoo Palvelujen toimintaa ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen palvelukuvauksessa mahdollisesti määriteltyjä erityisehtoja korjausaikatauluja tai muita korjaukseen vaikuttavia seikkoja. Virka-ajan ulkopuolella toteutettavista kiireellisistä korjaustöistä sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti. Palveluntarjoaja voi myös jättää virheen korjaamatta, mikäli katsoo virheen korjaamisen aiheuttavan kohtuuttomia kustannuksia tai kohtutuonta haittaa.

Mikäli Palveluntarjoaja ei saa virhettä korjattua kohtuullisessa ajassa tai jos Palveluntarjoaja jättää virheen korjaamatta, on Asiakas oikeutettu irtisanomaan sopimuksen päättymään välittömästi kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Myös Palveluntarjoajaan tai Asiakkaaseen kohdistuva tietoturvauhka oikeuttaa Palveluntarjoajan keskeyttämään Palvelun tuottaminen tilapäisesti. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkon keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai Palvelun virheellisestä käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä, vaikka ne haittaisivat Palvelun käyttöä. Palveluntarjoaja ei vastaa konsulttivirheistä eikä kolmansien osapuolien ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa toimintakatkoksista tai virheistä, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure), palvelunestohyökkäyksistä tai muista kolmannen osapuolen toimista. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu enintään kuluvan kuukauden palvelumaksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun virheistä ja muiden sopimusrikkomuksen johdosta.

7. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Asiakas valitsee käyttämänsä käyttäjätunnuksen ja salasanan Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden valita asiakkaalle sopiva käyttäjätunnus. Asiakas voi pyytää salasanan vaihtoa Palvelun salasananvaihtotoimintoa käyttäen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanoja tarpeen vaatiessa, ilmoittaen tästä asiakkaalle. Asiakas vastaa siitä, että salasana ja käyttäjätunnus eivät pääse kolmansien osapuolien käsiin ilman Palveluntarjoajan tapauskohtaisesti antamaa kirjallista suostumusta.

Asiakas tiedostaa, että hän voi olla korvausvelvollinen sekä syyllistyy mahdollisesti rikokseen, mikäli tunnukset on luovutettu tai vuodettu esimerkiksi haittaohjelman kautta rikollisten tietoisuuteen. Asiakas on vastuussa siitä, että huolehtii oman tietoturvansa aina kuntoon ja ilmoittaa Palveluntarjoajalle viipymättä huomaamistaan ongelmista.

8. Asiakastiedot

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Palveluntarjoajalle Palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta Palvelua, mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian. Muutoksista ilmoittaminen on tehtävä Palveluntarjoajan osoittamaa reittiä (esimerkiksi hallintapaneelin kautta).

9. Laskutus

Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle Palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskutus tapahtuu ensisijaisesti automaattisesti Palveluun liitetyt maksukorttitietojen perusteella. Maksuliikenteestä tapahtuu Stripen välityksellä. Palveluun liitetyt maksukorttitiedot eivät tallennu Palveluntarjoajan palvelimille. Kuitit lähetetään oletusarvoisesti hallintapaneelin kautta tai asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sähköpostitse, ellei toisin ole sovittu. Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä. Asiakas vastaa siitä, että Palveluun liitettyjen maksukorttien tiedot ovat ajantasalla. Asiakas vastaa asiakas- sekä laskutustietojen oikeellisuudesta ja mahdollisesti väärien tietojen aiheuttamasta ongelmasta laskutuksessa. Mikäli maksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, Palveluntarjoaja varaa oikeuden katkaista asiakkaan Palvelu. Palveluntarjoaja varaa myös oikeuden irtisanoa Palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi maksumuistutuksen jälkeen.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksumuistutusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun Palvelun uudelleenavausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä aiheutuvat perintä- ja oikeudenkäyntikulut.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelujen hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa, ellei toisin sovita. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista. Huomioi aiempi poikkeus jälleenmyydyistä palveluista, joiden hinta voi muuttua myös kesken sopimuskauden.

Asiakkaan maksaessa maksusuorituksensa virheellisesti (esimerkiksi useampaan kertaan tai väärällä summalla), on Palveluntarjoajalla oikeus lähettää lasku maksusuorituksesta mahdollisesti puuttuvasta summasta kulloinkin voimassa olevilla viivästysseuraamuksilla varustettuna. Mikäli Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle liikaa, hyvittää Palveluntarjoaja maksusuorituksen arvon ylittävän summan oletusarvoisesti seuraavissa laskuissa. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää rahojen palauttamista, mutta tällöin palveluntarjoaja voi veloittaa Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen käsittelymaksun.

10. Palvelun sulkeminen

Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajaa sulkemaan Palvelun ennen palvelun päättymisaikaa. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai irtisanoa asiakkaan Palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella. Palvelu suljetaan automaattisesti irtisanomisajan päätyttyä.

11. Muut ehdot

Käyttääksesi palvelua sinun täytyy olla vähintään 16-vuotias.

Sopimus on Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, Palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut Palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana toimii Helsingin käräjäoikeus. Mikäli näiden sopimusehtojen erikielisissä versioissa on ristiriitoja keskenään, suomenkielinen versio pätee ennen muita.