images/blog/bureaucracy-kuolinpesan-aseet-cover.webp

Näin käsittelet oikein kuolinpesän aseet

Ampuma-aselain mukaan henkilön, jonka hallussa kuolinpesän omaisuus on, tulee ottaa pesään kuuluvat ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset välittömästi haltuunsa luvanhaltijan kuoltua.

Aseiden, aseen osien ja ammusten uudet haltijat on selvitettävä kuuden kuukauden kuluessa luvanhaltijan kuolemasta. Tänä aikana pesänhoitajalla on oikeus ja velvollisuus säilyttää ja tarvittaessa kuljettaa aseita. Laki ei kuitenkaan oikeuta käyttämään tai lainaamaan aseita.

Puolen vuoden kuluessa on joko

  1. myytävä tai luovutettava aseet henkilölle, jolla on niihin hankkimislupa,
  2. huolehdittava ampuma-aseen tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomaksi ja aseen osan tekemisestä pysyvästi toimintakelvottomaksi sekä esitettävä ne poliisille, tai
  3. luovutettava ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset poliisille.

Pesän jakamattomuus ei vaikuta määräajan täyttymiseen, vaan aseiden uudet haltijat on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa aseiden omistajan kuolemasta. Kun määräaika on ylitetty, aseet ja ammukset on löydettäessä luovutettava viipymättä poliisille.

Kuolinpesän aseiden myynti tai luovuttaminen

Asetta ei voi myydä tai luovuttaa kenelle tahansa halukkaalle ostajalle, vaan ostajalla on oltava hankkimislupa. Mikäli ampuma-ase halutaan luvittaa itselle, on haettava ampuma-aseen hankkimislupaa normaalin lupakäytännön kautta poliisilaitoksella .

Lupa vaaditaan kaikkiin vuoden 1890 jälkeen valmistettuihin ampuma-aseisiin, patruunoihin ja irrallisiin paineen alaisiin aseen osiin, yleisimmin piippuun ja lukkoon. Esimerkiksi puuosat ja lippaat ovat pääosin lupavapaita (poislukien ainakin yli 10 patruunan itselataavien kiväärien ja yli 20 patruunan itselataavien pistoolien lippaat) samoin kuin aiemmin toimimattomaksi tehdyt aseet.

Aseet voidaan myydä myös aseliikkeen tai asehuutokaupan kautta. Tällöin liike tai huutokauppa hoitaa paperityöt.

Valtuutus ja lisäasiakirjat

Kuolinpesä on osakkaidensa yhteishallinnossa, ellei erityistä hallintoa ole järjestetty. Osakkaiden on tehtävä kaikki kuolinpesää koskevat päätökset yhdessä ja yksimielisesti. Tämä koskee myös muun muassa kuolinpesän omaisuuden, kuten aseiden, myyntiä ja luovuttamista. Aseiden myyntiin tai luovuttamiseen on siis oltava kaikkien kuolinpesän osakkaiden valtuutus.

Valtuutuksen liiteasiakirjana tarvitaan perukirjasta kopiot, joissa on lueteltu pesän osakkaat sekä allekirjoitussivusta. Jos perukirjassa on määrätty, kuka perii aseet, tarvitaan kopiot tästä ja allekirjoitussivusta. Ellei perukirjaa ole tehty, tarvitaan valtuutukseen sukuselvitys ja allekirjoitukset kaikilta pesän osakkailta.

Kopioiden on oltava oikeaksi todistettuja ja ne tarvitaan kahtena kappaleena, aseen luovuttajalle (kuolinpesä) ja hankkijalle (ostajalle). Sekä luovuttajalle että hankkijalle on hankkimisluvassa omat sivunsa, jotka heidän on palautettava poliisilaitokselle 30 päivän kuluessa aseen myynnistä tai luovutuksesta. Sivujen mukana palautetaan valtuutukset liitteineen.

Ampumakelvottomaksi tekeminen

Ampuma-aseet tai aseen osat voi tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi. Täydellisen tuhoamisen piipulle, lukolle ja revolverin rullalle voi tarvittaessa itsekin. Jos haluat säilyttää aseen ulkoisesti alkuperäisenä, aseseppä voi tehdä aseen toimimattomaksi ja kirjoittaa dekoamistodistuksen. Dekoaseilla ja varaosilla voi olla koristearvon lisäksi myös jälleenmyyntiarvoa.

Ase tai aseen osa on esitettävä poliisille 30 päivän kuluessa sen ampumakelvottomaksi tekemisestä.

Poliisille luovutetut kuolinpesän aseet

Jos aseet luovutetaan poliisin haltuun, on poliisin tehtävä päätös aseiden haltuunotosta. Poliisin on laadittava haltuunotosta pöytäkirja tai tehtävä merkintä muuhun asiakirjaan. Aseet voidaan lähtökohtaisesti kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä luovuttaa aseiden omistajan ilmoittamalle tai hyväksymälle henkilölle, jolla on asianmukainen hankkimislupa.

Jos taas aseita ei ole luovutettu määräajan kuluessa, myy poliisi aseet Riihimäellä järjestettävissä asehuutokaupoissa omistajien, eli kuolinpesän lukuun. Luovutetut aseet voidaan myös kuolinpesän toimesta määrätä myytäväksi huutokaupassa. Poliisi perii kultakin aseelta 35 euroa myyntikuluja.

Pyynnöstä poliisi voi toimittaa aseet myös hävitettäväksi.

Luvattomat aseet

Mikäli kuolinpesästä löytyy aseita, joihin ei löydy lupaa, ne on toimitettava poliisille.

Luvattomiinkin aseisiin omistajalla tai löytäjällä on ensisijainen omistusoikeus. Viranomainen selvittää, onko aseella luvallista omistajaa. Jos aseeseen löytyy lupa, se palautetaan oikealle omistajalleen. Rikokseen käytetty ase hävitetään. Täysin tuntemattomaksi todettu ase voidaan luvallisen aseen tavoin luvittaa löytäjälle, myydä tai siirtää määräaikana kolmannelle osapuolelle (yksityishenkilö, aseliike, huutokaupan järjestäjä), myydä poliisin asehuutokaupassa, dekota tai hävittää. Haltuunottopäätöksestä on kolme kuukautta aikaa toimia.

Poliisin internet-sivuilta löytyy ohjeet ja ilmoituslomake luvattomien ammusten, räjähteiden ja aseiden ilmoittamiseen. Tuntemattomien aseiden ja erityisesti räjähteiden suhteen on syytä varovaisuuteen ja käyttää poliisin tarjoamaa apua niiden siirtämisessä.

Samanlaisia kirjoituksia

images/blog/2023-10-web-cover-2.webp

Uutta Ampuman web-sovelluksessa 10/2023

Lokakuun julkaisu tiukensi ehtoja, joilla aseita voi muokata, pieniä bugikorjauksia sekä parannuksia Ampuman tekniseen infrastruktuuriin.

Lue lisää
images/blog/v3-7-cover.webp

Uutta Ampuma-mobiilisovelluksen versiossa 3.7

Versio 3.7 oli laajempi kattaus uusia toiminnallisuuksia, muun muassa parannettu päiväkirjojen tulostusta, vierastila ampumasuorituksissa, usean aseen liittäminen yhteen suoritukseen. Parannettu myös sovelluksen vakautta, virheensietoa, ulkoasua ja käytettävyyttä.

Lue lisää
images/blog/bureaucracy-getting-licence-cover.webp

Aseen hankkiminen ja aselupa

Tyypillisin tilanne: olet päässyt ampumaharrastuksessasi alkuun , käynyt ampumassa laina- tai vuokrakalustolla ampumaseuran tai vastaavan jäsenenä tai kaupallisilla radoilla, ja nyt haluaisit ikioman aseen.

Lue lisää